วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SCPHPL
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • TH
 • |
 • EN
 • หน้าแรก
 • /
 • บุคลากร
 • บุคลากร
  คณะผู้บริหารวิทยาลัย
 • นายชัยวัฒน์  พันธ์รัศมี
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัย
 • นายอุเทน  มุกเย
 • รองผอฯกลุ่มอำนวยการ
 • ดร.ภก.เกียรติศักดิ์  แซ่อิว
 • รองผอฯกลุ่มวิชาการ
 • นายศักดา  ไชยวงค์
 • รองผอ.ฯการกลุ่มกิจการนักศึกษา
 • ผศ.(พิเศษ)ดร.สมตระกูล  ราศิริ
 • รองผอฯกลุ่มวิจัย
 • นางสาววิไลศักดิ์  บัวแย้ม
 • รองผอฯกลุ่มยุทธศาสตร์
 • ภญ.นภา  ทองกิจ
 • รองผอฯกลุ่มบริการวิชาการ
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • นางสาวสุภาวิณี  กองแก้ว
 • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 • นางพรรณนิภา   บุณยมณี
 • เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 • นางสุภาพร  รักเมือง
 • หัวหน้างานการเงิน
 • นายณัฏฐชัย  เสมา
 • นักทรัพยากรบุคคล
 • นางสาวสุดารัตน์  ล้อสินคำ
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • นางจันทร์จิรา  สีหะวงษ์
 • เจ้าพนักงานพัสดุ
 • นางสาวฐิติพร  อินทรสุข
 • นักวิชาการพัสดุ
 • นางน้ำเพชร  มานักฆ้อง
 • พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3
 • นางปิยวรรณ  ประทิศ
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นางสุปราณี  บุญเพ็ง
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • นางสาวจิราภา  เฉยบาง
 • งานการเงินและบัญชี
 • นางดาราพร  สร้อยสน
 • นักทรัพยากรบุคคล
 • นางสาวนัยเนตร  รื่นรวยทรัพย์
 • งานพัสดุ
 • นางสุลีพร  สายทิพย์จันทร์
 • งานพัสดุ
 • นางสาวณพิชญา  พงษ์วานิช
 • เจ้าพนักงานธุรการ
 • นางสาวชาลินี  มากมา
 • งานประชาสัมพันธ์
 • นายตุ๋ย   กงเกวียน
 • พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 2
 • นายเดช  สุกใส
 • พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
 • นายธรณินทร์  มานักฆ้อง
 • พนักงานงานบริการ
 • นายชาญณรงค์  อินชั่ง
 • พนักงานขับรถยนต์
 • นางสมจิต  จำปาเป็น
 • แม่บ้าน ระดับ บ 2
 • นายปรีชา  ลิ้นทอง
 • พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ 2
 • นายโรจน์  จำปาเป็น
 • พนักงานธุรการ ระดับ ส 2
 • นายสมศักดิ์  ป้อมยุคล
 • ช่างปูน ระดับ ช 2
 • นายทอง  รวมญาติ
 • ช่างไม้ ระดับ ช 2
 • นางพยับ  จำปาเป็น
 • พนักงานบริการ
 • นายสุรชาติ  พงษ์วานิช
 • พนักงานบริการ
 • นายสุรพงษ์  เรืองอินทร์
 • งานดูแลต้นไม้สวนหย่อม
 • นางวชิราพร  ศรียอง
 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 • ภาควิชาสาธารณสุขชุมชน
 • นายตะวัน   บุญเสือ
 • วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
 • ดร.อรวิลาสินี   สจ๊วต
 • พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 • นายอนุกูล  พุ่มคำ
 • วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
 • นางช่อทิพย์   จันทรา
 • พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 • นางรัชนี   มหาชัยพงศ์กุล
 • พจง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
 • นายพิสิษฐ์   ดวงตา
 • วิทยาจารย์ชำนาญการ
 • นายชัยวุฒิ   ธะนะรักษ์
 • วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
 • นายประดิษฐ์   ชาลีเครือ
 • วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
 • นางนันทวรรณ   ธีรพงศ์
 • พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 • ดร.วีรชาติ   แก้วอนันท์
 • เภสัชกรชำนาญการ
 • นายปราโมทย์  เย็นบุญธรรม
 • วิทยาจารย์ชำนาญการ
 • นางธิติรัตน์  ราศิริ
 • วิทยาจารย์ชำนาญการ
 • นายกรกฎ  อ่อนคำ
 • งานจัดการเรียนการสอน
 • นายนัชชา   มานักฆ้อง
 • งานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
 • นางสาวสุจิตรา  ฉิมพานิช
 • งานห้องปฏิบัติการ
 • ภาควิชาทันตสาธารณสุข
 • นางสาวพัสตราภรณ์   พยัคฆภาพ
 • หัวหน้าภาควิชาทันตสาธารณสุข
 • นางหทัยจิต  มระกรณ์
 • ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • นายอธิวัฒน์  เปรมไธสง
 • ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • ดร.อรพินธุ์  เพียรรุ่งเรือง
 • เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
 • นายชัยภัทร  หลวงแนม
 • ทันตแพทย์ชำนาญการ
 • นางสาวอัชฌา  ชูเกษ
 • ทันตแพทย์ชำนาญการ
 • นายนิธิทัศน์  อื้อประเสริฐ
 • ทันตแพทย์ชำนาญการ
 • นางชญานิศ  พจสัณฑ์
 • ทันตแพทย์ชำนาญการ
 • นางสาววิชญ์ทิพา  เทพวีระ
 • ทันตแพทย์ชำนาญการ
 • นางสาววรัทยา  รัตนธรรมธาดา
 • ทันตแพทย์ชำนาญการ
 • นางสาวณัฐติกา  กัดก้อน
 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 • นายส่งศักดิ์  สุขสันต์
 • วิทยาจารย์ปฏิบัติการ
 • นางสาวณัฐวรา  ภูมิวัฒน์
 • ทันตแพทย์ชำนาญการ
 • นางสาวอภิญญา  มารศรี
 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 • นายวิสิษฐ์สิน  โพธิประพันธ์พงศ์
 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 • นางสาวนิโลบล  เอี่ยมเย็น
 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 • นางสาวบุณยนุช  พชรเศรณี
 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 • นายสหพล  หังสพฤกษ์
 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 • นางสาวปานตา   ปัญญาวุฒิประสิทธิ์
 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 • นางสาวจรินทร์ทิพย์  สุวรรณบุตร
 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 • นางสาวอภิชญา   พรพรหม
 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 • นางสาวปภาวดี   ยะปะนันท์
 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 • นาย ณัฐภัทร   เทพเสรี
 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 • นางสาวพรร์รัตน์   จันทร์เจริญ
 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 • นางสาวอ่วม  เพชรกระจ่าง
 • พนักงานบริการ
 • นางสาวสุพรรณรัตน์  บุญนิยม
 • นักวิชาการสาธารณสุข
 • นางสาวสิริมา  โอเขียว
 • พนักงานบริการ
 • นางสาวนิตยา   พะโพ
 • งานช่วยเหลือคนไข้
 • นางสาวปภาวดี  ยะปะนันท์
 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 • นาวสาวศิริขวัญ  เขมะชาติ
 • งานจัดการเรียนการสอน
 • นางสาวอินทิรา  นุ่มเนตร
 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 • นางสาวนันท์พัชร์  น้อยเนียม
 • ทันตแพทย์ชำนาญการ
 • นายพิชิต  ปรัชาสัมมกุล
 • ทันตแพทย์ชำนาญการ
 • นางสาวพัชราภรณ์  ดีกัง
 • นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
 • นางวิเชียร  ฤทธิ์แช่ม
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 • นางกฤติมา  ตั้งเกษมสำราญ
 • งานช่วยเหลือคนไข้
 • นางกัลยา  โสตถิโภคา
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 • นางสาวศาทญา  ดุษฎีพงษ์
 • พนักงานประจำห้องทดลอง
 • นางสาวพัชราภรณ์   ดีกัง
 • งานจัดการเรียนการสอน
 • นางสาวเพ็ญพิชชา  ดาเดช
 • เวชระเบียน
 • ภาควิชาการแพทย์แผนไทย
 • นายพิพัฒน์   แก้วอุดม
 • หัวหน้าภาควิชาการแพทย์แผนไทย
 • นายนิพนธ์   แก้วต่าย
 • เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
 • นางไพจิตร   พิลึก
 • วิทยาจารย์ชำนาญการ
 • นายนาวิน   เหมือนมี
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
 • นางสาวกุลวรางค์   กรณ์แก้ว
 • เภสัชกรปฏิบัติการ
 • นางฐิตินันท์   ฐิติประวัติ
 • แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
 • นางสาวอริญชยา   ระวังกิ่ง
 • แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
 • นางสาวภิญญาพัชญ์   พุฒจ้อย
 • วิทยาจารย์ปฏิบัติการ
 • นางเพียงใจ   ยาห้องกาศ
 • พนักงานช่วยการพยาบาล
 • นางสาวบัวผัน   สีอามาต
 • พนังงานช่วยการพยาบาล
 • นางสาวบุญสม   แจ้งสว่าง
 • พนักงานบริการ
 • นางศิริพร   พลทอง
 • พนักงานช่วยการพยาบาล
 • นายชลชิด   คำพันธ์
 • แพทย์แผนไทย
 • นายวศิน   บำรุงชัยชนะ
 • นักวิชาการสาธารณสุข
 • นายนิติรัตน์   มีกาย
 • นักวิชาการสาธารณสุข
 • นางสาวกนกนันท์   หล้าสองเมือง
 • งานจัดการเรียนการสอน
 • นางสาวมัชฌิมา   ตุตะพะ
 • งานจัดการเรียนการสอน
 • นายศุภวัฒน์  สายพานิช
 • นักวิชาการสาธารณสุข
 • นายเกียรติศักดิ์  ลอยเวหา
 • งานผลิตยาสมุนไพร
 • นางสาวธันยนันท์  แก้วนริศวรรณ์
 • งานแพทย์แผนไทย
 • นายชวลิต  บุญอ่ำ
 • งานแพทย์แผนไทย
 • นางสาวนวิยา   จันทร์คุ้ม
 • งานพัสดุและคลังผลิตยา
 • นางสาวเพียงกมล   สอนผึ้ง
 • งานจัดการเรียนการสอน
 • นางสาวคณิตา  เพ็งสลุด
 • งานจัดการเรียนการสอน
 • นายเอกกฤษ  จันทร์โต
 • งานแพทย์แผนไทย
 • นางสาวนารีรัตน์  โชติพรหม
 • งานพัสดุและคลังผลิตยาสมุนไพร
 • นางสาวสุภาพร  เกิดโต
 • งานแพทย์แผนไทย(ศูนย์สาธิต)
 • นางบุญสม  แจ้งสว่าง
 • พนักงานบริการ
 • นางสาวศิริลักษณ์  แจ้งสว่าง
 • งานผลิตยาสมุนไพร
 • นายมงคล   ทองอยู่
 • งานดูแลต้นไม้สวนหย่อม
 • นายประทีป   รุ่งเรือง
 • งานดูแลต้นไม้สวนหย่อม
 • ภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม
 • นายเคนรักษ์   จุลนิล
 • หัวหน้าภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม
 • นางสาวโชติรส   โตวนิชย์
 • เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
 • ดร.วรวรรณ   บุญโญ
 • เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
 • นายปฐม   จูจันทร์
 • เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวณิชา   สุริยากานนท์
 • เภสัชกรชำนาญการ
 • นางสาวกัญจน์กมล   ญาณวโร
 • เภสัชกรชำนาญการ
 • นายรพัฒน์   ชนกกำชัย
 • เภสัชกรชำนาญการ
 • นางศรัณย์รัชต์  เขื่อนเสน
 • เภสัชกรชำนาญการ
 • นางสาว สกุลรัตน์   แสงศรีจันทร์
 • งานระบบสนับสนุน
 • กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
 • นายจริล   แก้วดวงเล็ก
 • หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
 • นางชนม์สวัสดิ์   เดือนแจ่ม
 • เภสัชกรชำนาญการ
 • นางสาวโสภา   ศรีทอง
 • เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน
 • นายสุพรต   สุริโย
 • นายช่างศิลป์ชำนาญการ
 • นางนันทวัน   สุริโย
 • เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
 • นายคมสัน   เดือนแจ่ม
 • วิทยาจารย์
 • นางสาว ภิญกร   มาลาศรี
 • เจ้าพนักงานธุรการ
 • นางสาวจิตรลัดดา   ยาห้องกาศ
 • พนักงานห้องสมุด
 • นายนวชัย   ย้ายตั้ง
 • งานด้านระบบคอมพิวเตอร์
 • นางสาววราพร  เนียมเสวก
 • งานวิชาการศึกษา
 • นางสาวปภัชญา  มหาโพธิ์
 • งานด้านการศึกษา
 • กลุ่มงานพัฒนาและสวัสดิการฯ
 • นายศักดา   ไชยวงค์
 • หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา
 • นางสาวจุฑามาศ   ผุนลาวงษ์
 • พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 • นางสุภาพร    ไชยวงค์
 • วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
 • นายฉลองรัฐ  ทองกันทา
 • วิทยาจารย์ชำนาญการ
 • นางสาวนันทิชา  ทองสรวง
 • งานธุรการสวัสดิการนักศึกษา
 • กลุ่มงานวิจัย ตำราฯ
 • ดร.พงศ์พิษณุ   บุญดา
 • หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย ตำรา และวิเทศสัมพันธ์
 • ดร.วุฒิชัย   วิสุทธิพรต
 • เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวธัมมะธิดา   พัฒนพงศา
 • เภสัชกรชำนาญการ
 • นายประกฤต   ประภาอินทร์
 • วิทยาจารย์ชำนาญการ
 • นางสาวภิญญาพัชญ์  มาศรี
 • งานด้านการวิจัย
 • กลุ่มงานบริการวิชาการ
 • นางสาวเยาวลักษณ์   บุญจันทร์
 • เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
 • นายกฤษดา  ปาสำลี
 • เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
 • นายปรมินทร์  ผาแก้ว
 • เภสัชกรปฏิบัติการ
 • นางสาวกชพร  เพียรรุ่งเรือง
 • งานพัฒนาบุคลากร
 • นางสาวลัดดา   ท้วมไชยนาม
 • งานด้านการเงินและบัญชี
 • นางสาวพร้อมพันธ์   คำแพร
 • งานบริการจัดการทั่วไป
 • กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
 • ดร.รัศมี   สุขนรินทร์
 • พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 • นายกฤษฎนัย   ศรีใจ
 • วิทยาจารย์ชำนาญการ
 • Mr.Artemio   Lunaria
 • งานสอนภาษาอังกฤษ
 • นางสุลาวัลย์   คงเมืองคำ
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นางสาวกฤษณี  เถื่อนประถัมภ์
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นางสาวกัญญาณี   กล้าศิริภานุพงศ์
 • งานธุรการ
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
 • SCPHPL
  SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK

  เริ่มนับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560

 • 653 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก 65130 Tel. 0-5531-3114

 • www.scphpl.ac.th | Facebook : ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก