วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • บุคลากร
 • บุคลากร
  คณะผู้บริหารวิทยาลัย
 • นายชัยวัฒน์  พันธ์รัศมี
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัย
 • พท.อุเทน  มุกเย
 • รอง ผอ. กลุ่มอำนวยการ
 • ดร.ภก.เกียรติศักดิ์  แซ่อิว
 • รอง ผอ. กลุ่มวิชาการ
 • นายศักดา  ไชยวงค์
 • รอง ผอ. กลุ่มกิจการนักศึกษา
 • ผศ.(พิเศษ)ดร.สมตระกูล  ราศิริ
 • รอง ผอ. กลุ่มวิจัย
 • ภญ.นภา  ทองกิจ
 • รอง ผอ. กลุ่มบริการวิชาการ
 • ดร.พว.รัศมี  สุขนรินทร์
 • รก.รอง ผอ. กลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • นางสาวสุภาวิณี  กองแก้ว
 • หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • นายวรพงษ์  นันทธนาคาร
 • นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 • นางพรรณนิภา   บุณยมณี
 • เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 • นางดาราพร  สร้อยสน
 • นักทรัพยากรบุคคล
 • นางสุภาพร  รักเมือง
 • หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
 • นางปิยวรรณ  ประทิศ
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นางสุปราณี  บุญเพ็ง
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • นางสาวจิราภา  เฉยบาง
 • งานการเงินและบัญชี
 • นางสาวฐิติพร  อินทรสุข
 • นักวิชาการพัสดุ
 • นางจันทร์จิรา  สีหะวงษ์
 • เจ้าพนักงานพัสดุ
 • นางสาวนัยเนตร  รื่นรวยทรัพย์
 • งานพัสดุ
 • นายสมชาย  มานักฆ้อง
 • งานพัสดุ
 • นางสาวณพิชญา  พงษ์วานิช
 • เจ้าพนักงานธุรการ
 • นางสาวชาลินี  มากมา
 • งานประชาสัมพันธ์
 • นางน้ำเพชร  มานักฆ้อง
 • พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3
 • นายเดช  สุกใส
 • พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
 • นายธรณินทร์  มานักฆ้อง
 • พนักงานงานขับรถยนต์
 • นายทอง  รวมญาติ
 • ช่างไม้ ระดับ ช 2
 • นายสุรชาติ  พงษ์วานิช
 • พนักงานบริการ
 • นายสุรพงษ์  เรืองอินทร์
 • งานดูแลต้นไม้สวนหย่อม
 • นายเอกรัฐ  หงษสา
 • งานสวน
 • นางสาวณัฐวรา  ผ่องศรี
 • งานเรียกร้องเงินชดเชยค่ารักษาฯ
 • นายชวกร  คล้ายทรัพย์
 • งานไฟฟ้า
 • นายอำนาจ  ขำมา
 • งานดูแลต้นไม้สวนหย่อม
 • กลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 • นายตะวัน   บุญเสือ
 • หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 • นายชัยวุฒิ   ธะนะรักษ์
 • วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
 • นายประดิษฐ์   ชาลีเครือ
 • วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
 • นายปราโมทย์  เย็นบุญธรรม
 • วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
 • นางนันทวรรณ   ธีรพงศ์
 • พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 • ดร.พิสิษฐ์   ดวงตา
 • วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
 • ดร.วีรชาติ   แก้วอนันท์
 • เภสัชกรชำนาญการ
 • ดร.ธิติรัตน์  ราศิริ
 • วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
 • นายกรกฎ  อ่อนคำ
 • วิทยาจารย์
 • นายนัชชา   มานักฆ้อง
 • งานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
 • นางสาววลัยลักษณ์  เทวี
 • งานห้องปฏิบัติการ
 • กลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
 • ทพญ.พัสตราภรณ์   พยัคฆภาพ
 • หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
 • ดร.ภญ.อรพินธุ์  เพียรรุ่งเรือง
 • เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
 • ทพ.ชัยภัทร  หลวงแนม
 • ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • นายส่งศักดิ์  สุขสันต์
 • วิทยาจารย์ปฏิบัติการ
 • ทพญ.อภิญญา  มารศรี
 • ทันตแพทย์ชำนาญการ
 • ทพญ.นิโลบล  เอี่ยมเย็น
 • ทันตแพทย์ชำนาญการ
 • ทพญ.พรร์รัตน์   แพะทอง
 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 • นางสาวสุพรรณรัตน์  บุญนิยม
 • นักวิชาการสาธารณสุข
 • ทพญ.อินทิรา  นุ่มเนตร
 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 • ทพญ.นันท์พัชร์  น้อยเนียม
 • ทันตแพทย์ชำนาญการ
 • นาวสาวศิริขวัญ  เขมะชาติ
 • วิทยาจารย์
 • ทพญ.พัชราภรณ์  ดีกัง
 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 • ทพ.อนุรักษ์   สุกโรดม
 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 • ทพญ.นภสร   ศิริรัตนภิญโญ
 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 • นางสาวอุมาพร   ไวปรีชี
 • ทันตแพทย์ชำนาญการ
 • นายอติกานต์  เร่งเพียร
 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 • นางสาวธันย์ชนก  ชวะวิทย์
 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 • นายสหรัฐ  ไชยมงคล
 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 • นางสาวศิริพร   โสธนนันทน์
 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 • ว่าที่ ร.ต.พรพรรธน์  มันตะสูตร
 • ทันตแพทย์ชำนาญการ
 • นางวิเชียร  ฤทธิ์แช่ม
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 • นางสาวสิริมา  โอเขียว
 • พนักงานบริการ
 • นางกัลยา  โสตถิโภคา
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 • นางสาวศาทญา  ดุษฎีพงษ์
 • พนักงานประจำห้องทดลอง
 • กลุ่มงานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 • พท.ภิญญาพัชญ์   พุฒจ้อย
 • หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 • นายพิพัฒน์   แก้วอุดม
 • วิทยาจารย์ชำนาญการ
 • นายนิพนธ์   แก้วต่าย
 • เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
 • นางไพจิตร   พิลึก
 • วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
 • นายนาวิน   เหมือนมี
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
 • นางอริญชยา   ธรรมมาสิทธิกร
 • แพทย์แผนไทยชำนาญการ
 • นายชลชิด   คำพันธ์
 • แพทย์แผนไทยชำนาญการ
 • นายวศิน   บำรุงชัยชนะ
 • นักวิชาการสาธารณสุข
 • นายนิติรัตน์   มีกาย
 • นักวิชาการสาธารณสุข
 • นางสาวกนกนันท์   หล้าสองเมือง
 • งานจัดการเรียนการสอน
 • นางสาวมัชฌิมา   ตุตะพะ
 • วิทยาจารย์
 • นายเอกกฤษ  จันทร์โต
 • แพทย์แผนไทย
 • นางสาวคณิตา  เพ็งสลุด
 • แพทย์แผนไทย
 • นางสาวบัวผัน   สีอามาต
 • พนังงานช่วยการพยาบาล
 • นางศิริพร   พลทอง
 • พนักงานช่วยการพยาบาล
 • นางสาวธันยนันท์  แก้วนริศวรรณ์
 • แพทย์แผนไทย
 • นางสาวนวิยา   จันทร์คุ้ม
 • งานเวชระเบียน
 • นางบุญสม  แจ้งสว่าง
 • พนักงานบริการ
 • นายประทีป   รุ่งเรือง
 • งานดูแลต้นไม้สวนหย่อม
 • นายภานุพงศ์  เนาวพันธ์
 • แพทย์แผนไทย
 • กลุ่มงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
 • ภก.เคนรักษ์   จุลนิล
 • หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
 • นางสาวโชติรส   โตวนิชย์
 • เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
 • ดร.วรวรรณ   บุญโญ
 • เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวณิชา   สุริยากานนท์
 • เภสัชกรชำนาญการ
 • นางสาวกัญจน์กมล   ญาณวโร
 • เภสัชกรชำนาญการ
 • นายรภัทร  ชนกนำชัย
 • เภสัชกรชำนาญการ
 • นางศรัณย์รัชต์  เขื่อนเสน
 • เภสัชกรชำนาญการ
 • นายสุรวิชญ์  รุ่งสว่าง
 • เภสัชกรปฏิบัติการ
 • นางสาว สกุลรัตน์   แสงศรีจันทร์
 • งานระบบสนับสนุน
 • กลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 • ดร.ธวัชชัย  สัตยสมบูรณ์
 • หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 • นางช่อทิพย์  จันทรา
 • พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 • กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
 • นายจริล   แก้วดวงเล็ก
 • หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
 • นางชนม์สวัสดิ์   เดือนแจ่ม
 • เภสัชกรชำนาญการ
 • ดร.วุฒิชัย  วิสุทธิพรต
 • เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
 • นายอนนธชา  เสถียร
 • วิทยาจารย์ชำนาญการ
 • นางสาวโสภา   ศรีทอง
 • เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน
 • นางนันทวัน   สุริโย
 • เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
 • นายคมสัน   เดือนแจ่ม
 • วิทยาจารย์
 • Mr.Artemio  Lunaria
 • งานสอนภาษาอังกฤษ
 • นางขวัญหทัย  สุรินทรามนต์
 • งานจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 • นางสาวสิรินภา  จิระกิตติเจริญ
 • งานการเรียนการสอน
 • นางสาว ภิญกร   มาลาศรี
 • เจ้าพนักงานธุรการ
 • นางสาวจิตรลัดดา   ยาห้องกาศ
 • พนักงานห้องสมุด
 • นายนวชัย   ย้ายตั้ง
 • งานด้านระบบคอมพิวเตอร์
 • นางสาวสิริวรรณ  จันทรลี
 • งานวิชาการศึกษา
 • กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนานักศึกษา
 • นางสุภาพร    ไชยวงค์
 • หัวหน้ากลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนานักศึกษา
 • นางสาวจุฑามาศ   ผุนลาวงษ์
 • พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 • ดร.ฉลองรัฐ  ทองกันทา
 • วิทยาจารย์ชำนาญการ
 • นางสาวพิณพิชญ์ชา  อัฑฒ์ติวงค์
 • งานธุรการ
 • กลุ่มงานวิจัย ตำรา และวิเทศสัมพันธ์
 • ดร.พงศ์พิษณุ   บุญดา
 • หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย ตำรา และวิเทศสัมพันธ์
 • นางสาวธัมมะธิดา   พัฒนพงศา
 • เภสัชกรชำนาญการ
 • นายประกฤต   ประภาอินทร์
 • วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวเมธิณี  อินทรเทศ
 • เภสัชกรชำนาญการ
 • นางสาวภิญญาพัชญ์  มาศรี
 • งานด้านการวิจัย
 • กลุ่มงานบริการวิชาการ
 • ดร.ภญ.ดาวรุ่ง  คำวงศ์
 • รก.หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ
 • นางสาวกชพร  เพียรรุ่งเรือง
 • งานพัฒนาบุคลากร
 • นางสาวลัดดา   ท้วมไชยนาม
 • งานด้านการเงินและบัญชี
 • กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
 • นายกฤษฎนัย   ศรีใจ
 • รก.หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
 • นางจินดา  ม่วงแก่น
 • วิทยาจารย์ชำนาญ
 • นางสุลาวัลย์   คงเมืองคำ
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • นางสาวกฤษณี  เถื่อนประถัมภ์
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นางสาวณัฐวดี  อินทุภูติ
 • งานธุรการ
 • EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560