วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวบริการวิชาการ
 • /
 • ประกาศรับสมัครเรียน#ปริญญาโท ...
 • ข่าวบริการวิชาการ
 • ประกาศรับสมัครเรียน #ปริญญาโท  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H.) รอบ 3 
 • เขียนโดย ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 11/05/2023 15:09:30
 • ประกาศรับสมัครเรียน #ปริญญาโท 
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H.) รอบ 3 
  ♥️ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  ✨เรียนเสาร์ อาทิตย์✨
  ✨Online 80% 
  ▶️ เอกสารการสมัคร : https://drive.google.com/drive/folders/1Ig1IW7nciopz4uvFHpaznEhcnhe-k_Lz?usp=share_link
  ♥️ สมัครทาง ONLINE ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. ถึง 5 มิ.ย. 2566
  ✅ เอกสารประกอบการสมัคร : 
  ➢ ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์ PDF หรือ JPG จำนวนอย่างละ 1 ไฟล์ โดยผู้สมัครได้ลงนามลงบนแบบฟอร์ม/สำเนาถ่ายเอกสารว่า “สำเนาถูกต้อง”
       ✓ ใบสมัครเข้าศึกษา
       ✓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       ✓ สำเนาทะเบียนบ้าน
       ✓ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
       ✓ สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
       ✓ สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาบัตร
       ✓ หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
       เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
       ✓ สำเนาหลักฐานแสดงผลความรู้ภาษาอังกฤษ
       ✓ สำเนาหนังสือรับรอง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) คือ รับรองจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น หรือ รับรองคุณสมบัติตนเอง
       ✓ ใบรับรองแพทย์
       ✓ ใบคำร้องขออนุมัติสอบ (ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสม...

 • EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560