วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ปริญญาโท
 • ปริญญาโท

  เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (ระดับปริญญาโท)
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

   

  ครงการพิเศษ : เรียนเสาร์-อาทิตย์ (หลักสูตร 2 ปี)
  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 100,000 บาท (แบ่งชำระเป็นภาคการศึกษา)

  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

  แผนการศึกษาปริญญาโท แบ่งเป็น
  หลักสูตร แผน ก (ก2) : สำหรับนักศึกษาที่เลือกทำวิทยานิพนธ์ (Thesis)
  หลักสูตร แผน ข : สำหรับนักศึกษาที่เลือกทำการค้นคว้าอิสระ (IS)

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรอง หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน
  2. กรณีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านสาธารณสุขหรือด้านสุขภาพ หรือด้านที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  3. ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
  4. กรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น ให้ยื่นเรื่องขอพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

  ลงทะเบียน google form 

  สอบถาม/ติดตามประกาศที่
  เว็บไซต์วิทยาลัย : 

  เว็บไซต์ป.โท (สม.) : 
  Facebook page
  :

   

  EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560