วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ปริญญาโท
 • ปริญญาโท

  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  ปริญญาโท

   

  1. ชื่อหลักสูตร

  ภาษาไทย : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

  ภาษาอังกฤษ : Master of Public Health Program

  2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ภาษาไทยชื่อเต็ม : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

  อักษรย่อ : ส.ม.

  ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม : Master of Public Health

  อักษรย่อ : M.P.H.

  3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุขรวมถึงด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขในชุมชน ให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้

  3.1 มีความรู้ในศาสตร์ด้านการสาธารณสุขชั้นสูงและมีทักษะการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุข
  ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  3.2 มีทักษะการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ และตัวเลขที่ทันสมัยเหมาะสม

  3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์ต่างๆ ของสหสาขาวิชาชีพ ในการส่งเสริมสุขภาพชุมชน

  3.4 มีภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบ คิดเชิงระบบเป็น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ และสามารถทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี

  3.5 แสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ ให้เกิดทักษะการบริหารจัดการหน่วยงานสาธารณสุขทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สอดคล้องกับบริบททางสังคม

  3.6 ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

  4. ระยะเวลาการศึกษา

  ระยะเวลาสำหรับการศึกษา 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

  โครงการพิเศษ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

  5. สถานที่จัดการเรียนการสอน

  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก และทำวิจัยในพื้นที่ปฏิบัติงานของผู้เรียน

  6. จุดเด่นหรือจุดแข็งของหลักสูตร

  ทีมอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษคือ ผู้ทรงคุณวุฒิทางสาธารณสุขและผู้บริหารในระดับต่างๆ
  ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์สูงในการพัฒนางานสาธารณสุข อีกทั้งเป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนทางด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานในการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเป็นผู้นำด้านสาธารณสุขในโลกสมัยใหม่ ให้สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ในการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพและปรับปรุงพัฒนางานสาธารณสุขในชุมชน อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  7. โครงสร้างหลักสูตร

  1) แผน ก แบบ ก2 ตลอดหลักสูตรเรียน 36 หน่วยกิต เป็นทฤษฎี 24 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

  2) แผน ข ตลอดหลักสูตรเรียน 36 หน่วยกิต เป็นทฤษฎี 30 หน่วยกิต ค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

   

  1) แผน ก แบบ ก2

  ชั้นปี

  ภาคการศึกษาที่ 1

  ภาคการศึกษาที่ 2

  1

  การสาธารณสุขเชิงบูรณาการ*

  สุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ

  สถิติเพื่อการวิจัยด้านสาธารณสุข

  การประเมินผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

  วิทยาการระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

  สัมมนาสาธารณสุข 1*

  ระเบียบวิธีวิจัยด้านสาธารณสุข

  วิทยานิพนธ์

  วิชาเลือกเสรี

   

  รวม 12 หน่วยกิต

  รวม 9 หน่วยกิต

  2

  ภาวะผู้นำและการบริหารสาธารณสุข

  วิทยานิพนธ์

  การสร้างทีมงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

   

  สัมมนาสาธารณสุข 2*

   

  วิทยานิพนธ์

   

  รวม 9 หน่วยกิต

  รวม 6 หน่วยกิต

  รวมหน่วยกิตวิชาตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

  * ไม่นับหน่วยกิต (Non-credit) การจัดการเรียนการสอน online module

  2) แผน ข

  ชั้นปี

  ภาคการศึกษาที่ 1

  ภาคการศึกษาที่ 2

  1

  การสาธารณสุขเชิงบูรณาการ*

  สุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ

  สถิติเพื่อการวิจัยด้านสาธารณสุข

  การประเมินผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

  วิทยาการระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางสาธารณสุข

  ระเบียบวิธีวิจัยด้านสาธารณสุข

  สัมมนาสาธารณสุข 1*

  วิชาเลือกเสรี

  การค้นคว้าอิสระ

  รวม 12 หน่วยกิต

  รวม 11 หน่วยกิต

  2

  ภาวะผู้นำและการบริหารสาธารณสุข

  นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

  การสร้างทีมงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

  การค้นคว้าอิสระ

  สัมมนาสาธารณสุข 2*

   

  การค้นคว้าอิสระ

   

  รวม 8 หน่วยกิต

  รวม 5 หน่วยกิต

  รวมหน่วยกิตวิชาตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

  * ไม่นับหน่วยกิต (Non-credit) การจัดการเรียนการสอน online module

   

  8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

   

  9. ทุนสนับสนุนการศึกษา

  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิชาการ

   

  10. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  10.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรอง หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

  10.2 กรณีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านสาธารณสุขหรือด้านสุขภาพ หรือด้านที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

  10.3 ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50

  10.4 กรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น ให้ยื่นเรื่องขอพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โดยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ และสถาบันพระบรมราชชนก

  11. จำนวนที่เปิดรับ

  โครงการพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) จำนวน 30 คน

  12. การรับสมัคร

  รอบที่ 1 ภาคต้นปีการศึกษา 2564

  ระหว่าง มิถุนายน – กรกฎาคม 2564

  13. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครหรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  ดร.ธวัชชัย สัตยสมบูรณ์ โทรศัพท์ 081-692-9882

  นางสาวนันทิชา ทองสรวง โทรศัพท์ 083-776-3957

  อาจารย์ช่อทิพย์ จันทรา โทรศัพท์ 089-722-7685

  หรือ โครงการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โทรศัพท์ 0 5531 3114-15 ต่อ 211

   

  EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560