วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • Green Office
 • Green Office

  สำนักงานสีเขียว(Green Office)

  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ 653 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง

  จังหวัด พิษณุโลก พื้นที่เข้าร่วมสำนักงานสีเขียว มีทั้งสิ้น 1,800 ตารางเมตร โดยแบ่งออกเป็น 2 โซน คือโซนในตัวอาคารแพทย์แผนไทย คลินิกติกิตฉาเวช และโซนรอบนอกอาคาร ตามที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดให้อาคารแพทย์แผนไทย คลินิกติกิตฉาเวชเป็นอาคารต้นแบบในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร การจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการสำนักงานสีเขียว(Green Office) เพื่อให้การขับเคลื่อนในการดำเนินกาสำนักงานสีเขียว(Green Office) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยวิทยาลัยได้กำหนดให้อาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคารต้นแบบในการรับการประเมินและขยายต่ออาคารอื่นๆ ในวิทยาลัย *ซึ่งจากเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวทั้ง 6 ด้านอาคารแพทย์แผนไทย คลินิกติกิตฉาเวช ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วนตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่

  หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร

  ด้วยการวางนโยบาย การประเมินปัญหาวิเคราะห์ผลกระทบ จัดลำดับปัญหาสิ่งสำคัญของสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำหนดข้อกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง จัดสรรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ และปรับปรุงให้เหมาะสม

  หมวดที่ 2 การดำเนินงาน Green Office

  เมื่อได้แผนและข้อสรุปที่แน่ชัดจึงทำการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้สร้างกิจกรรมที่ทำให้สมาชิกในองค์กรมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมภายใต้คำขวัญ วสส.พล.ร่วมใจ ใช้พลังงานอย่างประหยัด ร่วมขจัดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สื่อสารผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ภายในโปสเตอร์รณรงค์ การฝึกอบรม กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ที่ช่วยในการปรับพฤติกรรมที่คุ้นชินของสมาชิกในการประหยัดพลังงาน จัดการสิ่งของเหลือใช้ แยกขยะ ควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจก รักษาความสะอาดในสำนักงาน รวมไปถึงการประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางสำนักงานสีเขียวอีกด้วย

  หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

  เมื่อนโยบายเริ่มต้นขึ้นระยะหนึ่งจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจประเมินและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นซึ่งจากสถิติและการเก็บรวบรวบรวมข้อมูลก่อนเริ่มต้นก่อนและหลังสำนักงานสีเขียวทำให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งในด้านการประหยัดพลังงาน และปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

  ทางอาคารแพทย์แผนไทย คลินิกติกิตฉาเวชได้มีการกำจัดของเสียด้วยการจัดตั้งถังขยะแยกประเภทในแต่ละชนิด

  โดยถังขยะสีเหลืองหรือขยะรีไซเคิล ทางวิทยาลัยได้มีโครงการธนาคารขยะของนักศึกษาในการรับซื้อขยะเพื่อนำขายร้านรับซื้อขยะวงษ์พาณิชย์ ไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับถังขยะสีเขียวหรือเศษอาหารจะถูกนำไปเป็นอาหารสัตว์และนำไปทำน้ำหมักชีวภาพสำหรับขยะที่มีส่วนประกอบของสารเคมีจะถูกแยกบรรจุในถังขยะสีแดงและถูกกำจัดด้วยกระบวนการที่ถูกต้องและปลอดภัยส่วนถังขยะสีน้ำเงินหรือขยะทั่วไปไม่สามารถย่อยสลายได้ และไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต.วังทอง จ.พิษณุโลก จะเป็นผู้ดำเนินการนำขยะไปฝังกลบ

  หมวดที่ 5 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร

  ด้านอากาศแสงและบรรยากาศให้เอื้อต่อสุขภาพและมีความเหมาะสมในการให้บริการและปฏิบัติหน้าที่

  หมวดที่ 6 กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดซื้อและจัดจ้าง

  วัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

   

  การบริหารจัดการองค์กร (Organize Management)

  • นโยบายสิ่งแวดล้อม

   

  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสีเขียว

  1. พรบ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  Click   2. พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535  Click3. พรบ. การสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  Click4. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555  Click5. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในกาทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549  Click6. เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  Click7. พรบ. รักษาความสะอาดฯ 2560  Click8. ประกาศกระทรวง ทส. เรื่องการระบายน้ำทิ้ง พ.ศง 2548  Click9. พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ส. 2548  Click10. พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2550  Click11. พรบ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 Click12. ประกาศกระทรวง สธ. พ.ศ. 2550 เรื่องสภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่ ตาม พรบ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535  Click13. ประกาศกระทรวง สธ. (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2545 กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาะารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2551  Click14. ประกาศกระทรวง สธ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเครื่องหมายของขอบเขตสุบบุหรี่และขอบเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2551  Click15. ประกาศกระทรวง สธ. (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ฯ  Click

   

   

  การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Operation of Green Office)

  • ประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office)

   

   

   

  • กิจกรรม Big Cleaning Day อาคารแพทย์แผนไทยติกิจฉาเวช

   

   

   

  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยาลัยคุณธรรม

                     โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยาลัยคุณธรรม การประหยัดพลังงาน การจัดการขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

   

   

   

  • ฝึกอบรมอัคคีภัยอาคารแพทย์แผนไทยติกิจฉาเวช

                 ฝึกอบรม อัคคีภัยอาคารแพทย์แผนไทยติกิจฉาเวช  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้อต้นได้และให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

   

   

   

  • ผลปริมาณขยะตึกแผนไทย

                     รายงานผลปริมาณขยะตึกแผนไทย Click

  สื่อรณรงค์

  เอกสารต่างๆ

  วาระการประชุมครั้งที่ 1  คลิก

  วาระการประชุมครั้งที่ 2 คลิก

  เอกสารนำเสนอ คลิก

  แสดงความคิดเห็น

   

 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560