วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SCPHPL
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • TH
 • |
 • EN
 • หน้าแรก
 • /
 • Green Office
 • Green Office

  สำนักงานสีเขียว(Green Office)

   

            วิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Office) กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภค การบริการ และการผลิตสู่มาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมศักยภาพสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพควบคู่กับการมีการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยวิทยาลัยได้กำหนดให้อาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคารต้นแบบในการรับการประเมิน และขยายต่ออาคารอื่นๆ ในวิทยาลัย เกณฑ์การดำเนินงาน มี 7 หมวด ดังนี้หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์การ หมวดที่ 2 การดำเนินงาน Green Office หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน Indoor & Outdoor Environment หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง(Green Procurement) และหมวดที่ 7 การประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)

  องค์ประกอบเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 7 หมวด ดังนี้ 

  หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร (Organize Management)

  หมวดที่ 2 การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Operation of Green Office)

  หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resources)

  หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย (Waste and wastewater Management)

  หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน (Indoor & Outdoor Environment)

  หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement)

  หมวดที่ 7 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)

   

  การบริหารจัดการองค์กร (Organize Management)

  • นโยบายสิ่งแวดล้อม

   

  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสีเขียว

  1. พรบ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  Click   2. พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535  Click3. พรบ. การสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  Click4. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555  Click5. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในกาทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549  Click6. เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  Click7. พรบ. รักษาความสะอาดฯ 2560  Click8. ประกาศกระทรวง ทส. เรื่องการระบายน้ำทิ้ง พ.ศง 2548  Click9. พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ส. 2548  Click10. พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2550  Click11. พรบ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 Click12. ประกาศกระทรวง สธ. พ.ศ. 2550 เรื่องสภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่ ตาม พรบ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535  Click13. ประกาศกระทรวง สธ. (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2545 กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาะารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2551  Click14. ประกาศกระทรวง สธ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเครื่องหมายของขอบเขตสุบบุหรี่และขอบเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2551  Click15. ประกาศกระทรวง สธ. (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ฯ  Click

   

  การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Operation of Green Office)

  • ประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office)

   

   

   

  • กิจกรรม Big Cleaning Day

   

   

   

  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยาลัยคุณธรรม

                     โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยาลัยคุณธรรม การประหยัดพลังงาน การจัดการขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

   

   

   

  • โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย

                  โครงการฝึกอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย” ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้อต้นได้และให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

   

   

   

   

   

   

  • ผลปริมาณขยะตึกแผนไทย

                     รายงานผลปริมาณขยะตึกแผนไทย Click

   

  การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resources)

   

   

  การจัดการของเสีย (Waste and wastewater Management)

   

   

  สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน (Indoor & Outdoor Environment)

   

   

   

  การจัดซื้อและจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement)

   

   

   

  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)

   

   

  สื่อรณรงค์

  เอกสารต่างๆ

  วาระการประชุมครั้งที่ 1  คลิก

  วาระการประชุมครั้งที่ 2 คลิก

  เอกสารนำเสนอ คลิก

  แสดงความคิดเห็น

   

 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
 • SCPHPL
  SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK

  เริ่มนับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560

 • 653 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก 65130 Tel. 0-5531-3114

 • www.scphpl.ac.th | Facebook : ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก