วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • Green Office
 • Green Office

   

      ตามที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดให้อาคารสาธารณสุขศาสตร์เป็นอาคารต้นแบบในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร การจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงานการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการสำนักงานสีเขียว(GreenOffice) และให้บุคลากรของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกรับทราบและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมนั้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ดังต่อไปนี้

  1.พัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

  2.การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
  3.ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยและสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

  4. ดำเนินการควบคุม ป้องกัน ลดผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากรพลังงานและมลพิษ/ของเสีย
  5.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  6.การจัดการความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัยตามหลัก 5 ส. และส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงาน

  7.ปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์การเป็นสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ

  8. สร้างความรู้และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมกับบุคลากร นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
  9.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมต่อบุคลากรของวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและเผยแพร่ต่
  อบุคลากรภายนอกให้ทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัย

   

  การบริหารจัดการองค์กร (Organize Management)

  • นโยบายสิ่งแวดล้อม

   

  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสีเขียว 2563

  1.กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559  Click   2. พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535  Click 3. ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  Click Click4. ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาหาร  Click 5. ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  Click 6. สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป  Click 7. ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคาร สถานที่และสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2545  Click 8. ข้อบังคุบกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย Click 9. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง Click 10. ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลา ในหอเผิ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย Click 11. กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด Click 12. ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ Click 13. กำหนดลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  Click 14. พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุมพ.ศ 2538 Click 15. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ 2535  Click 16. พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2550 Click 17. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2550 Click 18. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 Click 19. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พศ 2560 Click 20. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535 Click  21. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ 2535 Click 22. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 Click 23.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน Click 24.กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 Click

   

   

  การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Operation of Green Office)

  • การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office)

            การประชุมการวางแผนสำนักงานสีเขียว Green Office เพื่อวางแผนการดำเนินงานและขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสีเขียว Green Office โดยมีผู้อำนวยการ บุคลากรที่รับผิดชอบเข้าร่วมในการประชุม

   

  • กิจกรรม Big Cleaning Day อาคารอำนวยการ

           กิจกรรม Big Cleaning Day อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยอาจารย์ บุคลากรและหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันทำความสะอาดเพื่อสร้างความตระหนักให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้วยหลักปฏิบัติกิจกรรม 5 ส อันจะนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน

   

   

   

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก

                    วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก  ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก Green University ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ร่วมกันทั่วประเทศ

   

   การตรวจวัดคุณภาพแสง สี เสียง อากาศ ภายในอาคารอำนวยการ

                          วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก นำโดยอ.ปราโมทย์ เย็นบุญธรรม นำทีมโรงพยาบาลวังทองมาประเมินด้านเเสงสว่างให้ได้มาตรฐานกับบุคลากร ณอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้อาคาร สถานที่ ได้รับตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ของสำนักงานสีเขียว Green Office และยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  • การจัดการขยะอาคารอำนวยการ

                  การจัดการขยะอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการจัดตั้งถังขยะแต่ละประเภทเพิ่ม เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร สามารถทิ้งขยะได้ถูกต้องและสะดวกต่อการคัดแยก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมไปถึงมีการสร้างรายได้โดยการนำขยะไปขายที่ธนาคารขยะของวิทยาลัยซึ่งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและยังช่วยให้ขยะภายในวิทยาลัยมีปริมาณที่ลดลง

   

  ทีมจิตอาสา5 ส  สำรวจความเรียบร้อยภายใต้ตึกอำนวยการ ภายใต้เกณฑ์ 5 ส

  บุคลากรและหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันทำความสะอาดเพื่อสร้างความตระหนักให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้วยหลักปฏิบัติกิจกรรม 5 ส อันจะนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน                                                                                                           

  สื่อรณรงค์

  เอกสารต่างๆ

  วาระการประชุมครั้งที่ 1  คลิก

  วาระการประชุมครั้งที่ 2 คลิก

  เอกสารนำเสนอ คลิก

  แสดงความคิดเห็น

   

  EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560