วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SCPHPL
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • TH
 • |
 • EN
 • หน้าแรก
 • /
 • KM
 • KM

   

  โครงการการจัดการความรู้ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  หลักการและเหตุผล
  การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญในการรวบรวมความรู้ทั้งที่เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับสูง
  วิทยาลัยการสาธารณสุสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีพันธกิจในเรื่องของการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ การจัดบริการสาธารณสุข การบริการวิชาการแก่สังคม การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของดการดำเนินงานตามพันธกิจ เพื่อสร้างบุคลาการด้านสุขภาพให้เป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงการดำเนินการพันธกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วิธีการหนึ่งที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ได้ใช้ คือ การพัฒนาผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยเป็นการนำจุดแข็ง (Strengths) ด้านบุคลากร และการมีเครือข่ายทางวิชาการของบุคลากร มาเสริมสร้างศักยภาพในดำเนินการตามพันธกิจ กล่าวคือ คณาจารย์ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกเป็นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นผู้นำทางการศึกษาดังนั้นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรเหล่านี้ จะทำให้เกิดการสร้างความรู้ อันจะนำไปสู่การมีนวัตกรรม (Innovation)การพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) และการเสริมสร้างประสิทธิภาพ (Efficiency) ตามพันธกิจของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกต่อไป
  วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ในการพัฒนาตามพันธกิจของวิทยาลัย knowledge sharing
  2. เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตามพันธกิจกิจของวิทยาลัย
  3. เพื่อนำความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้รับจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ตามพันธกิจและขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ compiled knowledge being implemented
  4. เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่วงวิชาการที่มีความสนใจการพัฒนาตามพันธกิจของวิทยาลัย dissemination
  เป้าหมาย
  อาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

   กลุ่มที่ 1 งานวิจัยด้านสาธารณสุขในระดับนานาชาติให้สำเร็จได้อย่างไร

  กลุ่มที่ 2 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน

  แนวปฏิบัติที่ดีที่ 3 การนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตในวิทยาลัย

  แนวปฏิบัติที่ดีที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมและมีความสุข

   

  แนวปฏิบัติที่ดีที่ 5 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  แนวปฏิบัติที่ดีที่ 6 การคิดต้นทุนต่อหน่วยการผลิต

  เอกสารดาวน์โหลด

   

 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
 • SCPHPL
  SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK

  เริ่มนับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560

 • 653 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก 65130 Tel. 0-5531-3114

 • www.scphpl.ac.th | Facebook : ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก