วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ประเมินการให้บริการ
 • ประเมินการให้บริการ

  คำชี้แจง แบบประเมินนี้ทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจในภาพรวมการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อรับทราบคุณภาพการให้บริการ ณ  จุดให้บริการ  เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ตอบแบบประเมินกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง โดยการประเมินดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบประเมินแต่ประการใด ผู้ทำการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์  เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา ผู้อบรม และประชาชนที่มารับบริการ

  คลิกเพื่อเลือกรายชื่อและทำการประเมิน

  EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560