วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SCPHPL
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพข่าวป้องกันโรคไข้เลือดออก นักศึกษาร่วมกันรณรงค์โรคไข้เลือดออก โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ไม่ให้น้ำขัง เปลี่ยนถ่ายน้ำ ดูแลรักษาความสะอาดตามอาคาร ห้องพัก

  ป้องกันโรคไข้เลือดอกนักศึกษาร่วมกันรณรงค์โรค...
  ป้องกันโรคไข้เลือดออก นักศึกษาร่วมกันรณรงค์โรคไข้เลือดออก โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ไม่ให้น้ำขัง เปลี่ยนถ่ายน้ำ ดูแลรักษาความสะอาดตามอาคาร ห้องพัก

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวอบรมในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การดูแลผู้ป่วยด้วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรคเฉพาะทาง (ระบบประสาทและกระดูก)

  อบรมในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการดูแลผู้ป่วย...
  อบรมในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การดูแลผู้ป่วยด้วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรคเฉพาะทาง (ระบบประสาทและกระดูก)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ WALK RALLY นักศึกษาน้องใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2560 โดยกิจกรรมแบ่งเป็นทั้งสิ้น 4 ฐาน โดยแต่ละฐานเป็นกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการเรียนรู้การอยู่ร่วม การการทำงานเป็นทีม

  กิจกรมกลุ่มสัมพันธ์WALKRALLYนักศึกษาน้องใหม่ชั้นปีที่...
  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ WALK RALLY นักศึกษาน้องใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2560 โดยกิจกรรมแบ่งเป็นทั้งสิ้น 4 ฐาน โดยแต่ละฐานเป็นกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการเรียนรู้การอยู่ร่วม การการทำงานเป็นทีม

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในกิจกรรมทำบุญเฟรชชี่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในกิจกรมทำบุญเฟรชี่...
  ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในกิจกรรมทำบุญเฟรชชี่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวพิธีอัญเชิญบรมครูชีวกโกมารภัจจะ เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ มูลนิธิการแพทย์แผนไทย ติกิตฉาเวช อำเภอหนองหงษ์ จังหวัดบุรีรัมย์

  พิธีอัญเชิญบรมครูชีวกโกมารภัจะเพื่อนำไประดิษฐานณ...
  พิธีอัญเชิญบรมครูชีวกโกมารภัจจะ เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ มูลนิธิการแพทย์แผนไทย ติกิตฉาเวช อำเภอหนองหงษ์ จังหวัดบุรีรัมย์

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถ่ายทำเรื่องสมุนไพรและแพทย์แผนไทย นำโดยนายเจษฎา อุปนิ ผู้ประกาศข่าวช่อง 7

  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ถ่ายทำเรื่องสมุนไพรและแพทย์...
  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถ่ายทำเรื่องสมุนไพรและแพทย์แผนไทย นำโดยนายเจษฎา อุปนิ ผู้ประกาศข่าวช่อง 7

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวพิธีสำเร็จการศึกษา 2559 ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์เทคนิคเภสัชกรรม (รุ่นที่ 26)

  พิธีสำเร็จการศึกษา2559ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2559หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ...
  พิธีสำเร็จการศึกษา 2559 ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์เทคนิคเภสัชกรรม (รุ่นที่ 26)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะผู้บริหารและอาจารย์ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2559 ระดับหลัดสูตร และระดับสถาบัน

  การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเองSARคณะ...
  การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะผู้บริหารและอาจารย์ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2559 ระดับหลัดสูตร และระดับสถาบัน

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวโครงการ Interprofessional Education (IPE) อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 12 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการInterprofessional Education (IPE) โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความ

  โครงการInterprofessionalEducationIPEอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร...
  โครงการ Interprofessional Education (IPE) อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 12 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการInterprofessional Education (IPE) โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านการปรับตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ฝึกเยาวชน ค่ายบรมไตรโลกนาถ จังหวัดพิษณุโลก

  กิจกรมเตรียมความพร้อมด้านการปรับตัวนักศึกษาใหม่ประจำปี2560...
  กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านการปรับตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ฝึกเยาวชน ค่ายบรมไตรโลกนาถ จังหวัดพิษณุโลก

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวโครงการเทคนิคเภสัชกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านยาและการคุ้มครองผู้บริโภคสู่โรงเรียน

  โครงการเทคนิคเภสัชกรมเผยแพร่ความรู้ด้านยาและการ...
  โครงการเทคนิคเภสัชกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านยาและการคุ้มครองผู้บริโภคสู่โรงเรียน

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560 โดยมีคณะรองผู้บริหารทั้ง 6 กลุ่มงานของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกได้กล่าวต้อนรับและชี้แนะแนวทาง

  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี2560โดยมีคณะรอง...
  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560 โดยมีคณะรองผู้บริหารทั้ง 6 กลุ่มงานของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกได้กล่าวต้อนรับและชี้แนะแนวทาง

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560 นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ได้มารายงานตัวเข้าหอพัก และผู้ปกครองได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี2560นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2560...
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560 นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ได้มารายงานตัวเข้าหอพัก และผู้ปกครองได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.)

  การนำเสนอผลงานทางวิชาการในการจัดประชุมวิชากา...
  การนำเสนอผลงานทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.)

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการะดับชาติครั้งที่...
  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนพ.เกียรติภูมิวงศ์รจิตได้เป็นประธาน...
  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 56 รายการ
  1
  2
  3
  4
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 311 025
 • 055 311 992
 • SOCIAL MEDIA
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
 • SCPHPL
  SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK

 • 653 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก 65130 Tel. 0-5531-1025

 • www.scphpl.ac.th | Facebook : ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก