วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SCPHPL
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
ข่าวบริการวิชาการ
โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่...
โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
อ่านต่อ...
ข่าวบริการวิชาการ
โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน...
โครงการ อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560
อ่านต่อ...
ผู้อำนวยการ
นายชัยวัฒน์  พันธ์รัศมี
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ป้องกันโรคไข้เลือดอกนักศึกษาร่วมกันรณรงค์โรคไข้เลือดอกโดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายไม่ให้น้ำ...
ป้องกันโรคไข้เลือดออก นักศึกษาร่วมกันรณรงค์โรคไข้เลือดออก โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ไม่ให้น้ำขัง เปลี่ยนถ่ายน้ำ ดูแลรักษาความสะอาดตามอาคาร ห้องพัก
อ่านต่อ...
อบรมในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการดูแลผู้ป่วย...
อบรมในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การดูแลผู้ป่วยด้วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรคเฉพาะทาง (ระบบประสาทและกระดูก)
กิจกรมกลุ่มสัมพันธ์WALKRALLYนักศึกษาน้องใหม่ชั้นปีที่...
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ WALK RALLY นักศึกษาน้องใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2560 โดยกิจกรรมแบ่งเป็นทั้งสิ้น 4 ฐาน โดยแต่ละฐานเป็นกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการเรียนรู้การอยู่ร่วม การการทำงานเป็นทีม
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในกิจกรมทำบุญเฟรชี่...
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในกิจกรรมทำบุญเฟรชชี่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่...
โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
อ่านต่อ...
โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน...
โครงการ อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งแพทย์แผนไทยสถานปฏิบัติการเภสัชกรม...
ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม)
อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานวิเคราะห์...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคลเข้า...
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2560ไตรมาส3...
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ไตรมาส3)
อ่านต่อ...
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561...
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
รางวัลชนะเลิศอันดับที่3ในการกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อมีไมตรีต่อกันสร้างสรค์สาธารณสุขไทยเทิดไท้องค์ราชัน...
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน
อ่านต่อ...
นวดเผาไฟสปาตานวดสมุนไพรวิทยาลัยการสาธารณสุข
รายการคำรณพารวยด้วยเกษตรตอนสมุนไพรสิรินทร
โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อมุ่ง
ผลงานกระทรวงสาธารณสุข2559